www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Pozew Niepełnosprawnego - zadłużenie czynszowe (1960 - wyświetleń)
- Autor spiwpt Dodany 2014-01-04 21:19
Witam serdecznie, proszę o wsparcie merytoryczne w imieniu osoby niepełnosprawnej. Pani złożyła Pozew do Sądu ( sprawa cywilna) o stwierdzenie nieważności podpisanego Porozumienia o spłacie zadłużenia czynszowego powołując się na wadę oświadczenia woli ( w momencie podpisania nie rozumiała, że działa wbrew swoim interesom) wszystkie działania w sprawie mieszkaniowej, które podejmowała nijak się mają do tego, że podpisała Porozumienie. Pani jest osobą niepełnosprawną, orzeczony znaczny stopień, porusza się na wózku inwalidzkim, ma schyłkową niewydolność krążenia - ta choroba ( utraty przytomności powodują, że ma niedotlenienie mózgu. Można w internecie poczytać, że ta choroba daje takie objawy. W odpowiedzi na Pozew ZGN napisał ( w jego imieniu jakaś Pani Mecenas), że Pozew trzeba odrzucić w całości, że przedstawione okoliczności faktyczne i prawne nie pozwalają na ustalenie , iż Porozumienie podpisane ( kwestionowane przez moją Podopieczną) jest nieważne. W dalszej części cyt:" przed i po tej dacie Powódka dokonywała czynności i oświadczenia woli, których ważności nie podważa. Sam fakt, że osoba znajduje się w złym stanie zdrowia nie zwalnia jej z obowiązku spłaty swoich zobowiązań, jak też nie przesądza o działaniu w stanie wyłączajacym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Pozwany ( ZGN) kwestionuje, że akurat w dniu podpisywania Porozumienia Powódka znajdowała się w stanie wyłączającym mozliwość zrozumienia treści zawartego Porozumienia. Pozwany stwierdza również, ze ewentualne stwierdzenie nieważności Porozumienia , Powódka nadal będzie zobowiązana do spłaty zadłużenia.

Chciałam prosić o Waszą interpretację. Kto ma złożyć wniosek do Sądu o powołanie biegłego w sprawie, który stwierdzi na podstawie dokumentacji medycznej, ze Powódka mogła mieć zaburzenia w dniu podpisania Porozumienia ( nie da się określić wg. mojej subiektywnej oceny ile razy Pani ma takie zaburzenia, bardzo często nie rozumie co się do niej mówi itp. ) Jeśli chodzi o zarzut, ze w przypadku stwierdzenia przez Sąd nieważności Porozumienia ( widzę, że Pozwany dopuszcza taką możliwość) wbrew twierdzeniom Pani nie będzie musiała spłacić zadłużenia w pełnej wysokości, zarzut przedawnienia roszczeń itp. Pani podejmowała wiele prób zamiany lokalu na mniejszy lokal socjalny itp. wszystkie te działania udokumentowane były przez stronę Pozwaną torpedowane.

Czy w odpowiedzi na pismo Pozwanego można zarzucić, że reprezentująca Pani Mecenas nie jest lekarzem i nie może autorytatywnie podważać informacji ze strony Powódki? Działania podejmowane w sprawie przez prawie 4 lata stoją w jawnej sprzeczności z podpisanym Porozumieniem?

Pomóżcie.
Nadrzędny Autor Kundzia Dodany 2014-01-04 23:12
obawiam się że mogą zażądać badania psychiatrycznego czy dana osoba faktycznie ma tego typu problemy, wymagane mogą być badania mózgu i/lub funkcji poznawczych, które potwierdzą czy faktycznie jest taki problem. Samo stwierdzenie że niewydolnośc krążenia powoduje tego typu problemy to za mało może być, ZGN właśnie może zasłaniać się brakiem tego typu badania. Brak zmian w mózgu czy funkcjach poznawczych oznacza że niedotlenienie jest chwilowe i niewielkie, przynajmniej w teorii.
Nadrzędny Autor kucyk24 Dodany 2014-01-05 15:47
W mojej ocenie należy powiadomić stronę o wadzie oświadczenia woli. Wady oświadczenia woli zapisane są w kodeksie cywilnym.
DZIAŁ IV. WADY OŚWIADCZENIA WOLI
Art. 82. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
Art. 83. § 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.
§ 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.
Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.
§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).
Art. 85. Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia.
Art. 86. § 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.
§ 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna.
Art. 87. Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten też może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.
Art. 88. § 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.
§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

W tym wypadku problem jeszcze głębszy. Piszesz o przedawnieniu roszczenia. W przypadku przedawnienia, jego bieg rozpoczyna samo podjęcie negocjacji na temat długu. W tym wypadku sama rezygnacja z porozumienia spowoduje, że wracamy do stanu sprzed podjęcia rozmów - wysokości zadłużenia, nie ma jednak chyba mowy o tym aby wrócić do ciągłości terminu przedawnienia.
Nie wiem czy nie łatwiej będzie zwrócić się do ZGN o dalsze darowanie części długu, argumentując, że i tak jest on niespłacalny, gmina i tak musi zapewnić lokal zastępczy i zasiłki mieszkaniowe. 
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Pozew Niepełnosprawnego - zadłużenie czynszowe (1960 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill