www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Pomoc Społeczna Art.61 (2776 - wyświetleń)
- Autor pioma-1 Dodany 2006-07-07 21:00
Jeżeli rodzic był pozbawiony praw rodzicielskich-czy stosuje się Art.61.Jeżeli zstępny nie pracuje i jest na utrzymaniu współmałżonka-czy stosuje się Art.61.Rodzic jest bezdomny,rozwiedziony,nie utrzymywał kontaktu z rodziną.Czy te kwestie rozwiązać jest wstanie MOPS,czy sąd?
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-07-20 13:05 Zmieniony 2006-07-20 13:21
Problem podniesiony w pytaniu, oceniany w świetle obowiązujących przepisów, nie zaś racji moralnych, przedstawia się następująco.
Zasady ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zm.), zwanej dalej "ups".
Zgodnie z art.61 ust.1 ups obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  1)  mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2)  małżonek, zstępni (t.j. dzieci, wnuki)  przed wstępnymi (t.j. rodzicami, dziadkami)
  3)  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
-  przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Przepis ten ustanawia zatem co do zasady obowiązek ponoszenia opłaty przez dziecko jeżeli odpłatności  nie ponosi sam mieszkaniec domu pomocy społecznej ani jego małżonek. Przepis wymieniając zstępnych , do których zalicza się dzieci, w żaden sposób nie warunkuje ich obowiązku ponoszenia opłaty od kwestii ich obecnych lub przeszłych praw rodzicielskich w stosunku do dziecka, które obecnie miałoby ponosić koszty pobytu rodzica. Nie daje zatem podstaw do uchylenia się od opłat z tego względu, że rodzic nie łożył w przeszłości na rzecz dziecka czy nawet został pozbawiony praw rodzicielskich.
  Pozostaje więc zwrócenie uwagi na traktujący o zwolnieniu z opłaty przpis art.64 ups, który brzmi :
Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
  1)  wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  2)  występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  3)  małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  4)  osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
Mając na względzie, iż w myśl art.64 pkt 2 ups podstawę do zwolnienia z opłat może stanowić wystąpienie szczególnych okoliczności, których lista w tym przepisie - po wyrazie "zwłaszcza" nie jest zamknięta, należałoby w oparciu o ten przepis zwrócić się do kierownika właściwego OPS o zwolnienie z opłat.  Trzeba zaznaczyć, że z braku jednoznacznego przepisu i ustalenia w art.64 ups, że zwolnienie z opłat może , ale wobec tego nie musi, nastąpić, trudno przesądzić, czy wniosek taki byłby skuteczny.
Pamiętać jednak wypada, że decyzja odmowna mieć powinna charakter decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie, a w razie jego nieuwzględnienia - skarga do sądu administracyjnego
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Pomoc Społeczna Art.61 (2776 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill