www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / prosze o info o wzór odwołania i co jak mam dalej robić i j? (18180 - wyświetleń)
- Autor jaro4011 Dodany 2008-06-22 22:21 IP XXX
Jestem a raczej byłem rencistą od 1989 roku czyli 19 lat. Pracowałem na kopalni 6 lat pod ziemią i przeszedłem na rentę z ogólnego stanu zdrowia, stwierdzona astma oskrzelowa.Od 6 lat może 8 rozpoczołem leczyć się na nadciśnienie tętnicze i nie jest dobrze, od 4 lat pogorszył mi się wzrok dosyć drasycznie, od roku rozpoznano problemy z kręgosłupem , boli mnie kark i klatka piersiowa oraz dotkliwie ramion,
od 6 miesięcy porzyplątała mi się cukrzyca klasy B na tabletkach narazie. Oczywiście z racji nadwagi podwyższony cholesterol
I terz po 19 latach lekarz orzecznik uznał że jestem zdolny do pracy cytat ''nie jest pan niezdolny do pracy'' jestem poprostu zrozpaczony, kto mi podpisze zdolność do pracy pod ziemią skoro 19 lat nie byłem zdolny, z zawodu jestem technikiem górnikiem . Zawód technicznia eksploatacja złóż. Zostałm totalnie zaskoczony i bez jakiego kolwiek pomysłu
Bardzo prosze o pomoc , zostało mi 7 dni na odwołanie ale nie mam pojęcia jak to napisać i  jak to zrobić i jak to motywować
Jestem a raczej jest po mnie
Błagam o jakiś wskazówki bądż informacje
Nadrzędny - Autor Nachbar Dodany 2008-06-24 15:23 IP XXX
Koniecznie musisz się odwołać. Wzór odwołania znajdziesz tu na Forum. Kilkakrotnie podawała go Okularnica. Odszukaj Jej posty. Przejrzyj też podobne wątki. Ogólnie odwołanie wnosi się na pośrenictwem organu, który wydał orzeczenie. Termin jest zawity, to znaczy nie możesz go przekroczyć, bo utracisz szansę odwołania.
W uzasadnieniu odwołania podaj wszystkie swoje choroby i powołaj się na posiadaną dokumentacje medyczną, która to potwierdza. Tylko nie dołączaj do odwołania oryginałów tej dokumentacji. Tę zachowaj dla siebie.

Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, może znajdziesz kogoś ze znajomych, który pomże Ci napisać odwołanie. Tak na odległość, nie znając szczegółów, trudno jest podać więcej konkretów.
Nadrzędny Autor godunow Dodany 2008-06-25 07:48 IP XXX
Ja tu na forum  napisałem też sporo wzorów porad  jak napisać  ..
Pierwsza sprawa ja pracowałem na kopalni 16 lat.. mam cukrzyce.. co prawda na insulinie obecnie..  ale gdy mnie niedopuszczona do pracy pod ziemia  bylem na tabletkach..
Z cukrzycą pod ziemia zatrudniać nie wolno..
Żaden lekarz Ciebie z cukrzycą nie dopuści.. Zgodnie z prawem ZUS orzeka zdolność do pracy w wykonywanym i wyuczonym zawodzie..
Tobie cukrzycy  nikt w stanie  nie jest wyleczyć.. w tym kierunku szedłbym w odwołaniu..
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2008-06-25 08:46 IP XXX
Uzyskanie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy niestety nie oznacza, że osoba nie będzie musiała poddawać się ocenie ZUS. Zakład ma prawo wezwać na badania kontrolne. Warto jednak podkreślić, że od takiej decyzji przysługują opisane poniżej środki odwoławcze.

Wniesienie sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stanowiącego podstawę do wydania decyzji w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje osobie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Komisja lekarska rozpatrując sprzeciw dokonuje oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz ustalenia okoliczności jej powstania. Po czym wydaje ponownie orzeczenie. Egzemplarz orzeczenia przekazywany jest badanemu wraz z decyzją ZUS w sprawie uprawnień do świadczenia.
Od decyzji w sprawie renty przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.
Jeżeli organ rentowy uzna odwołanie za słuszne, zmienia decyzję. Natomiast w przypadku, gdy odwołanie nie zostało uwzględnione, ZUS przekazuje sprawę nie później niż w terminie 30 dni do sądu wraz z uzasadnieniem.
Jeżeli w odwołaniu od decyzji ZUS wskazane są nowe dowody lub okoliczności, w tym powstałe po dacie wydania orzeczenia, ZUS nie przekazuje sprawy do sądu, lecz kieruje ją ponownie do lekarza orzecznika w celu uwzględnienia tych nowych informacji.

Zawsze przed sporządzeniem odwołania należy dokładnie zapoznać się z otrzymaną decyzją i zawartym w niej pouczeniem. W odwołaniu należy uwzględnić oznaczenie zaskarżonej decyzji (nazwa organu wydającego decyzję, data jej podjęcia oraz numer decyzji), określenie i uzasadnienie zarzutów i proponowanych wniosków oraz podpis osoby, która składa odwołanie.
Proponuję zapoznać się także z publikacją Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Wszystko co powinieneś wiedzieć o rentach i emeryturach, dostępnej pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5081

Istnieje także możliwość uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.   Orzeczenie wydawane jest do celów pozarentowych, umożliwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z niektórych uprawnień i ulg, do których należą między innymi
- w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń, podleganie  przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych
- z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów
- w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej
- z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
- z usług socjalnych, terapeutycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
- z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń.

Aby mieć możliwość skorzystania z niektórych form pomocy wymienionych powyżej, należy udać się do Powiatowego/Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania, aby złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności.
Do wniosku załącza się m.in. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się Pan znajduje, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku oraz inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności.

Istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia przysługują osobie , która:
1. znajduje się w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba) oraz,
2. w trudnej sytuacji finansowej (pomoc przeznaczona jest dla osób o najniższych dochodach: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, dochód nie może przekroczyć 477 zł, w przypadku osoby w rodzinie dochód nieprzekraczający 351 zł).
Jeżeli osoba niepełnosprawna spełnia oba warunki, może ubiegać się otrzymanie jednego ze świadczeń pieniężnych, czyli:
- zasiłku stałego – przysługuje on pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli ma zachowane kryterium dochodowe,
- zasiłku okresowego – który przysługuje osobie w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, jeżeli ma zachowane kryterium dochodowe,
- zasiłku celowego – który przyznawany jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia itp.

Polecam także przeczytanie publikacji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Jak skorzystać z pomocy społecznej, dostępnej pod linkiem:  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5049
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / prosze o info o wzór odwołania i co jak mam dalej robić i j? (18180 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill