www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / ZASIŁEK/DODATEK PIELĘGNACYJNY - WAŻNE DLA ZAINTERESOWANYCH (42688 - wyświetleń)
- Autor WERBENA Dodany 2010-06-22 07:30 IP XXX
WAŻNE INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH
Zasiłek / dodatek pielęgnacyjny należy do świadczeń rodzinnych
Dodatek wypłaca ZUS/KRUS, a Zasiłek wypłaca MOPS
Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2a i 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych:

a) „2a. Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”,

b) „3a. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.”


A także trzeba zrobić tak :
Jeśli, dana osoba składa wniosek o dalszy ciąg renty, a dotychczas była w stopniu całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji  lub nawet nowa sytuacja zdrowotna danej osoby jest tak zła, będzie badana przez orzecznika pierwszy raz, i  dana osoba domniema, iż będzie może ewentualnie kwalifikować się do przyznania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego powinna:
w przypadku orzeczeń rentowych
Złożyć wniosek o Orzeczenie Niepełnosprawności do ZUS/RUS i przyznaniu renty i złożyć jednocześnie wniosek o Wniosek o ustalenie prawa do dodatku pielęgnacyjnego.
i poprosić o wydanie zaświadczenia,  że toczy się postępowanie rentowe i orzeczenie o niepełnosprawności.
(aby było bezpieczne wszystko kserujemy, potwierdzamy zgodność z oryginałem i trzymamy w domu).
W momencie gdy po badaniu przez Orzecznika dana osoba zostanie zakwalifikowana do całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji wypłata dodatku pielęgnacyjnego rozpocznie się automatycznie z wypłatą renty.

w przypadku orzeczeń pozarentowych
Złożyć Wniosek do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności o Orzeczenie o Niepełnosprawności.
i poprosić o wydanie zaświadczenia że toczy się postępowanie Orzeczenia o Niepełnosprawności.
Z tym zaświadczeniem kierujemy się do MOPS, składamy tam wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, w załączniku notujemy że załączamy taki dokument j.w
(aby było bezpieczne wszystko kserujemy, potwierdzamy zgodność z oryginałem i trzymamy w domu).
Postępowanie administracyjne  o wypłatę  zasiłku pielęgnacyjnego  jest rozpoczęte, wpłynął wniosek, liczy się data wpłynięcia wniosku , ale wstrzymane do czasu dostarczenia do MOPS nowego dokumentu potwierdzającego przyznanie Zasiłku, a tj. Nowego Orzeczenia o Niepełnosprawności, bo ten dokument jest podstawą do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Nadrzędny - Autor jolik_ Dodany 2010-06-23 00:02 IP XXX

>Zasiłek / dodatek pielęgnacyjny należy do świadczeń rodzinnych


Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, a dokładnie świadczeniem opiekuńczym. Natomiast dodatek pielęgnacyjny jest dodatkiem przysługującym do świadczeń emerytalno-rentowych i nie ma nic wspólnego ze świadczeniem rodzinnym.

>Złożyć wniosek o Orzeczenie Niepełnosprawności do ZUS/RUS i przyznaniu renty i złożyć jednocześnie wniosek o Wniosek o ustalenie prawa do dodatku pielęgnacyjnego.


Po pierwsze, lekarz orzecznik ZUS nie orzeka o niepełnosprawności.
Po drugie, rencista nie może, ot tak sobie wnioskować o dodatek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje bowiem osobie uprawnionej do renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Jeżeli dana osoba ma prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a nie ma orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, to oczywiście może zwrócić się o ustalenie prawa do dodatku pielęgnacyjnego.
Należy pamiętać, iż dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem dodatkowym do świadczeń emerytalno-rentowych. Tak więc osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny musi mieć ustalone prawo do tych świadczeń (do renty lub emerytury).

>Złożyć Wniosek do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności o Orzeczenie o Niepełnosprawności.
>i poprosić o wydanie zaświadczenia że toczy się postępowanie Orzeczenia o Niepełnosprawności.
>Z tym zaświadczeniem kierujemy się do MOPS, składamy tam wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
>Postępowanie administracyjne  o wypłatę  zasiłku pielęgnacyjnego  jest rozpoczęte, wpłynął wniosek, liczy się data wpłynięcia wniosku , ale wstrzymane do czasu dostarczenia do MOPS nowego dokumentu potwierdzającego przyznanie Zasiłku, a tj. Nowego Orzeczenia o Niepełnosprawności


Tak tryb postępowania obowiązywał wcześniej, o ile ktoś chciał zachować ciągłość wypłaty zasiłku.
Obecnie nie trzeba się tak "zabezpieczać". Wystarczy pamiętać o prostej zasadzie:
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS.
.
Nadrzędny - Autor WERBENA Dodany 2010-06-23 07:10 IP XXX

>Po pierwsze, lekarz orzecznik ZUS nie orzeka o niepełnosprawności>


a co robi?
Lekarz orzecznik orzeka o  zdolności/ niezdolności do pracy, w oparciu o bezpośrednie badanie i dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji medycznej określa stopień naruszenia organizmu, opisując czy przy tym naruszeniu organizmu jest :
- zdolny do pracy
- niezdolny częściowo
- niezdolny całkowicie
- niezdolny całkowicie do pracy i samodzielnej egzystencji.
a to jest jednoznaczne z określeniem stopnia naszej niepełnosprawności
Nadrzędny Autor jolik_ Dodany 2010-06-23 19:42 IP XXX
Jeszcze raz podkreślam, iż lekarz orzecznik ZUS nie orzeka o niepełnosprawności.

>a co robi?


Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących:
    * daty powstania niezdolności do pracy,
    * trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
    * związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
    * trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
    * celowości przekwalifikowania zawodowego.

(źródło: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=400)

Obowiązuje prosta zasada:
Lekarz orzecznik ZUS orzeka o niezdolności do pracy, czyli ocenia niezdolność do pracy i wydaje stosowne orzeczenie. Natomiast orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i wydawaniem odpowiednich orzeczeń zajmuje się zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (tam również orzeka lekarz orzecznik).
Jak wiadomo osobą niepełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
- o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- o niepełnosprawności (wydanym przed ukończeniem 16 roku życia) lub
- o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Jak widać lekarz orzecznik ZUS potwierdza swoim orzeczeniem niepełnosprawność osoby, ale nie orzeka o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Oczywiście ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gwarantuje "odpowiedniość" orzeczeń. I tak:
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

I jeszcze jedno. Proszę mi wskazać, gdzie w ustawie, do której odsyłasz jest napisane, iż dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym?
.
Nadrzędny Autor WERBENA Dodany 2010-06-24 14:02 Zmieniony 2010-06-24 14:12 IP XXX
jolik_
Wiele z tego co napisałaś, jest podobnego do tego co ja napisałam
W odpowiedzi na Twoją prośbę, abym ustosunkowała się do wypowiedzi, proszę odpisuję, kolejno, ale także ze zwróceniem uwagi na zasiłek i dodatek pielęgnacyjny,  odmiennego nazwą, z woli władz państwowych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ale mającego te same zadanie opiekuńcze :

W związku z Reformą Ubezpieczeń Społecznych, która tak dokładnie rozpoczyna się od 1 wrzesień 1997roku, zachodzą zmiany, które przyniosły podziały związane także z podziałem kto orzeka o stanie zdrowia.
Orzekanie o trybie zdolności/niezdolności do pracy przez ZUS/KRUS jest orzeczeniem o stopniu  naruszenia sprawności organizmu. Lekarze to tak nazywają i

ustawa
ustawa
i kolejno
ustawa

Powstaje  Orzecznictwo Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności, w PFRON oddziały powiatowe
- ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162).

PFRON  jako nowy organ  powstaje w 1991roku, na mocy ustawy z dn 9.V.1991r .
link
W pierwszych latach PFRON  ma mniej zadań i inne.
W kolejnych latach zachodzą zmiany i  nowe zadania
27 sierpnia 1997r. Sejm uchwalił ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
i kolejno związane z reformą ubezpieczeń społecznych :
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008, Nr 237, poz. 1652) wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92).
      Orzecznictwo, znaczące to samo, ale z rozkazu mocodawcy wydane przez różne organy 
Orzeczenie  niepełnosprawności w stopniu znacznym, wydane  przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania  o Niepełnosprawności (PZds.OoN) traktuje się tak samo jak :
Orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczające do I grupy inwalidów, wydane przed 1 września 1997 r., lub
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, uznające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydane po 31 sierpnia 1997 r.,
Orzeczenie wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w  gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji.

  Dodatek lub Zasiłek pielęgnacyjny, co przez to rozumiemy i komu przysługuje.
Zasiłek oraz dodatek pielęgnacyjny to świadczenia pieniężne przyznawane w podobnym celu, tyle, że według ustawy przyznawane jest przez inny organ i   finansowane z różnych  źródeł.
A dokładnie który komu według  poniżej :
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom,  wypłacane przez organ ZUS/KRUS osobom, które zostały  uznane
- za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa)
i wydawane jest w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
- przyznawane także osobom które ukończyły 75 lat, wymagają opieki i pomocy w związku z stanem zdrowia bądź podeszłym wiekiem.

Zasiłek pielęgnacyjny  wypłacany z MOPS i przysługuje na podsatwie dokumentu z PZds.OoN:
- niepełnosprawnym dzieciom poniżej 16. roku życia,
- dzieciom powyżej 16 lat  i młodzieży np. pobierającym renty socjalne
- starszym osobom niepełnosprawnym, jeżeli nie mają wypracowanych lat pracy, nie przysługuje im Renta/Emerytura  z lat pracy,
- posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym)bez określania jej stopnia, jeżeli powstała przed ukończeniem 21. roku życia),
- osobom, które ukończyły 75 lat, które nie kwalifikują   do pobierania dodatku  pielęgnacyjnego z ZUS/KRUS

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Przyznanie dodatku pielęgnacyjnego jest stwierdzenie w orzeczeniu - niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pojęcie niezdolny do samodzielnej egzystencji swym zakresem obejmuje opiekę i pielęgnację.
Tak więc  jest to  orzeczenie , że ze względu na stan  zdrowia musi się daną osobą opiekować inna osoba. Opieka ta polega także na pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, a także  stwierdzeniu że do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi, jak mycie się, ubieranie, samodzielne przygotowanie  jedzenie posiłków, wychodzenie z domu na ulicę i do miasta, dotarcie do przychodni, szkoły, do lekarza, podróżowanie, ...., ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania w niektórych przypadkach,  podstawowe prace porządkowe niewymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości, ... itp , i w tych czynnościach należy takiej osobie pomóc a nawet wyręczyć ją, gdyż ona sama  nie jest w stanie tego wykonać, w niektórych przypadkach chorobowych danej osoby nie można bez kontroli zostawić w ogóle samej w domu.
W obu  świadczeniach, dodatku i zasiłku , pojawia się podobne określenie
Opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, gdzie zachowane zostaje także to samo stwierdzenie co rozumiemy pod pojęciem - Zapewnienie stałej i długotrwałej opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Zatem obie nazwy znaczą to samo, są świadczeniem opiekuńczym, co w znaczeniu głębszym zawsze stanowiło zadanie opiekuńcze.

W luźnej formie myślenia ale o poważnym znaczeniu,  Składając wniosek o rentę do ZUS/KRUS, czego oczekuje człowiek chory ? i czy składałby wniosek gdyby był zdrowy?
Chory człowiek oczekuje aby uwzględniono jego naruszenie organizmu i możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, a na to składa się min. praca, czy jest zdolny i w jakim stopniu może  ją wykonywać lub nie może jej wykonywać.
Lekarz orzecznik ZUS/KRUS  ocenia stan zdrowia/choroby, bo głównie na tej podstawie musi stwierdzić czy i w jakim stopniu dany człowiek jest w stanie pracować .
Lekarze orzecznicy PZds.OoN  badają inną grupę ludzi chorych, czyli niepracujących, stąd nie ma tam i nie może być  określenia zdolny/niezdolny do pracy. Określa, orzeka  stopień naruszenia organizmu i tylko we wpisie orzeczenia ma to napisać.
Środowisko lekarskie tak do tego podchodzi.
Nadrzędny - Autor WERBENA Dodany 2010-06-24 17:32 IP XXX

>Proszę mi wskazać, gdzie w ustawie, do której odsyłasz jest napisane, iż dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym?>


Nie odsyłałam do ustawy. Przytoczony wyżej link był po to aby przeczytać ten punkt:
art.2   Świadczeniami rodzinnymi są :
pkt 2) świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

>Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, a dokładnie świadczeniem opiekuńczym. Natomiast dodatek pielęgnacyjny jest dodatkiem przysługującym do świadczeń emerytalno-rentowych i nie ma nic wspólnego ze świadczeniem rodzinnym>


Poddając dalszej analizie, a opisany wyżej post na uwadze,  że  w przypadku:
Zasiłek pielęgnacyjny, wchodzi w skład zasiłku opiekuńczego, a ten zaś wchodzi w skład świadczenia rodzinnego i jest wypłacony niezależnie od sytuacji, że świadczeniobiorca zasiłku pielęgnacyjnego mieszka przy rodzinie, lub mieszka samotnie a do obsługi pomocy opieki najmuje osoby postronne , nie z rodziny.

Tak więc, dodatek pielęgnacyjny, nazywany przez wiele osób  inaczej opiekuńczym, i jeśli w powyższym przypadku opiekuńcze zasiłki wypłacane przez MOPS wchodzą w skład świadczenia rodzinnego to dlaczego osoby z wypłacanym dodatkiem pielęgnacyjnym, podobnie jak w opisanym przykładzie wyżej mieszka przy rodzinie lub sama i najmuje do opieki i pomocy osoby obce,  mają nie nazywać tego rodzaju pomocy tak samo, jako świadczenie wypłacane rodzinie.
Więc ma coś wspólnego ze świadczeniem rodzinnym.
Nadrzędny - Autor 1dudek1@wp.pl Dodany 2010-06-28 00:24 Zmieniony 2010-06-28 00:46 IP XXX
Podłączyłam się pod ten post, ponieważ moje pytanie jest związane z danym tematem. Proszę mi odpowiedzieć czy osoba która od maja br. ma przyznane świadczenie na matkę ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 520 zł przyznanego z OPS na okres 2 lat - a sama mając od czerwca ustalony stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym przyznanym na stałe może mieć przyznany zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł- ( niepełnosprawność powstała przed urodzeniem , KOD 04.) Czy ta osoba może otrzymywać jednocześnie dwa świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej ? Dodam ,ze ta osoba swiadomie zrezygnowała z podjecia zatrudnienia, a sama funkcjonuje bez problemów . Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedz.
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2010-06-28 09:35 IP XXX
Szanowna Pani
świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) nie jest w żaden sposób związane z zasiłkiem lub dodatkiem pielęgnacyjnym (153 lub 173 zł) są to świadczenia przyznawane na podstawie różnych przepisów, tak więc można pobierac je jednocześnie
z poważaniem
Nadrzędny Autor WERBENA Dodany 2010-06-28 11:04 Zmieniony 2010-06-28 11:28 IP XXX
1dudek1@wp.pl
powoli a dokładnie
pytanie padało:
czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, (czyli TY, orzeczenie od czerwca) i  od maja br, jesteś osobą opiekującą się matką ze znacznym stopniem niepełnosprawności i niezdolną do samodzielnej egzystencji, łącznie z pobieraniem na mamę opiekuńczego  świadczenia pielęgnacyjnego, czy możesz w obliczu swojej niepełnosprawności  pobierać zasiłek pielęgnacyjny także na siebie.
odpowiedź NIE.
Możesz mieć umiarkowany stopień niepełnosprawności, co daje Ci możliwości opiekowania się mamą, pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,  ale nie możesz być Ty jednocześnie osobą wymagającą opieki i pielęgnacji, o czym mówi zakres działań w związku z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Rozumiem iż mówisz o umiarkowany stopień niepełnosprawności wydanym przez PZds.OoN, nie masz wypłacanej renty z ZUS, gdyż to wyeliminuje Cię całkowicie z możliwości pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na opiekę nad mamą.
A ponadto, od styczeń 2010 r obowiązuje, poniżej link do przeczytania
o świadczeniu pielęgnacyjnym
wyraźnie jest nawet ujęte, komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

>Czy ta osoba może otrzymywać jednocześnie dwa świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej>


Pobieraj, wszystkie należności które ma przyznane mama, a Ty - świadczenie pielęgnacyjne, nie występuj z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny na siebie.
Wystąpieniem z wnioskiem, iż Tobie należy się opiekuńczy zasiłek pielęgnacyjny, może podważyć, czy rzeczywiście jesteś w stanie sprawować opiekę nad mamą i czy możesz pobierać świadczenie pielęgnacyjne.
                                                    *
Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło zaskarżenie (sprawa nadal nierozpatrzona), w związku z tym iż,
NIE MOŻNA PRZYZNAĆ  świadczenia pielęgnacyjnego osobie wymagającej stałej opieki, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim.
czyli przykładowo, syn lub córka wnosi o opiekę nad matką bądź ojcem, bądź obojgiem rodziców, gdyż oboje tego wymagają
lub żona bądź mąż, wnosi o opiekę nad współmałżonkiem.
lub jeżeli podopieczny/a jest w stanie wolnym i opiekuje się tą osobą  np matka/ojciec, a wymieniona osoba do opieki wejdzie w nowy związek małżeński, wówczas odbiera się wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego.
                                                    *
Pierwszy i podstawowy warunek do ustalenia świadczenia pielęgnacyjnego, osoba uprawniona, na którą przyznane będzie świadczenie pielęgnacyjne, musi posiadać jedno z orzeczeń:
Orzeczenie  niepełnosprawności w stopniu znacznym, wydane  przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania  o Niepełnosprawności (PZds.OoN) traktuje się tak samo jak :
Orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczające do I grupy inwalidów, wydane przed 1 września 1997 r., lub
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, uznające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydane po 31 sierpnia 1997 r.,
Orzeczenie wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w  gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / ZASIŁEK/DODATEK PIELĘGNACYJNY - WAŻNE DLA ZAINTERESOWANYCH (42688 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill