www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / dodatkowy urlop (5778 - wyświetleń)
- Autor ola102 Dodany 2007-02-02 04:16
Czy informację o dodatkowym urlopie należy umieszczać w dodatkowych infomacjach o zatrudnieniu? Czy tam również zapisany powinien być fakt pracy 7 godz na dobę i 35 godz /tydz? Czy taka osoba może byc zatrudniona jako pracownik ochrony w sytemie 12 godz? Gdzie w świadectwie pracy nalezy wykazać ilosc dni wykorzystanego dodatkowego urlopu?
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-02-02 16:16
Zgodnie z przepisami  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
W/ wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
W/w przepisu nie stosuje się do  osób zatrudnionych przy pilnowaniu .
Osoba niepełnosprawna może być zatrudniona, o ile uzyska pozytywną opinię lekarza medycyny pracy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy. Umowa o pracę osoby niepełnosprawnej niczym nie różni się od umowy pozostałych pracowników.  Informacje co do wymiaru czasu pracy, urlopu dodatkowego itp. powinien pracownik otrzymać w odrębnym,  informacyjnym piśmie.
Nadrzędny - Autor ola102 Dodany 2007-05-11 04:00
Czyli pracownik z umiarkowanym stopniem niepenosprawnosci nie moze pracować jako  stróż po 8 godz???? Czy tutaj sytuacja jest inna ( czas pracy pracowników dozoru)??? Czy osoba taka powinna byc zatrudniana na w/w stanowisku tylko 7 godz/ dobę i 35 tygodniowo????
Czy zatrudniając osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności należy o takim fakcie powiadamiać PIP???Czy konieczne jest tutaj podjecie decyzji czy dane stanowisko jest przystosowane do pracy niepełniosprawnych?
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-05-11 14:37
Przepisów art.15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przytoczonych w pierwszej odpowiedzi, dotyczących czasu pracy osoby niepełnosprawnej, nie stosuje się :
1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Zgłoszenie do PIP przez firmy z otwartego rynku pracy faktu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, dotyczy tylko tych pracowników, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejskie lub Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź też orzeczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (lub inny organ rentowo-emerytalny) zaliczające je do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej.
Za podstawę wyżej wspomnianego obowiązku prawnego przyjmuje się art. 4, ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776, z późn. zm.), który brzmi: „Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej”.
Proszę również zapoznać się artykułem poświęconym temu tematowi; jest on dostępny pod adresem:http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/18609
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / dodatkowy urlop (5778 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill