www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Zawieszenie renty socjalnej (5012 - wyświetleń)
- Autor martas Dodany 2007-07-27 14:17
Witam wszystkich!!!

Szukam pracy w domu przez internet bo to jedyna możliwa forma zatrudnienia biorąc pod uwagę mój stan fizyczny i miejsce zamieszkania(wieś).Jestem na rencie socjalnej i wiem że będę musiała ją zawiesić jeśli podejmę pracę na cały etat . Taką właśnie ofertę pracy mam z firmy Mikrotech.Umowę którą otrzymałam jest na okres próbny. Co trzeba zrobić żeby  zawieśić rentę? Jeszcze nie podjęłam pracy i zastanawiam się co będzie jak mi się nie uda, jak wygląda ewentualne odwieszenie renty socjalnej?Czytałam że nie trzeba ponownie stawać na komisję lekarską do ZUS(orzeczenie które mam jest wydane na stałe) ale jak jest w praktyce? Może ktoś z Was , drodzy forumowicze był w takiej sytuacji?

Chcę pracować ale w moim przypadku jest ryzyko że mogę zostać w ogóle bez pieniędzy .
Co o tym myślicie?

Z góry dziękuję za wszystkie opinie.
Nadrzędny Autor mycka25 Dodany 2007-07-28 13:33
HEJ BYLAM NA SZKOLENIU NIEPELNOSPRAWNI GOTOWI DO PRACY TEŻ JESTEM NA 1 GRUPIE  I TO NIEPRAWDA ŻE ZABUIERAJĄ GRUPE TRZEBA TYLKO DORABIAĆ DO ODPOWIEDNICH KWOT
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2007-08-02 11:14
Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Od 1 czerwca 2007 r. kwota ta wynosi 812,80 zł. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym uzyskany został przychód.
Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. z tytułu:
- pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
- pracy nakładczej,
- pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
- wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
- wykonywania pracy na podstawie: umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło,
jeżeli umowę taką uprawniony do renty socjalnej zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
- prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
- wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
- odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej) oraz
- pobierania stypendium sportowego.

Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Od przychodów tych nie jest wprawdzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Za przychód uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub kurator) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Zawieszenie renty socjalnej (5012 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill