www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Szkolenia i płatne staże w ramach projektu Fundacji Sustinae (599 - wyświetleń)
Autor Fundacja Sustinae Dodany 2017-12-21 09:30
„Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego”
FUNDACJA SUSTINAE w okresie 01 października 2017 roku – 31 października 2018 roku realizuje projekt „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (POWR.01.02.01-12-0024/17) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wzrost indywidualnej aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób, z niepełnosprawnościami (ON), 15 kobiet (K) i 10 mężczyzn (M), w wieku 18-29 rż., bez pracy (wyłącznie osób biernych zawodowo), nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu (zg. z def. NEET), zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (Gmina Miejska Kraków i powiecie krakowski) w okresie 10.2017-09.2018. Cel realizowany będzie przez objęcie uczestników projektu indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i lokalnych rynków pracy.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
 Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań
 Doradztwo zawodowe
 Pośrednictwo pracy – wsparcie fakultatywne
 Poradnictwo grupowe – wsparcie fakultatywne
 Trening zatrudnienia wspieranego – wsparcie fakultatywne
 Szkolenia zawodowe
 Bony szkoleniowe dla 5 osób
 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 osób
 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi
 Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 17.10.2017 DO WYCZERPANIA MIEJSC
W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. WIEK od 18 do 29 R.Ż;
2. OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
3. OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB POWIATU KRAKOWSKIEGO;
4. OSOBY BIERNE ZAWODOWO nie pracujące, nie zarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukujące pracy.:
5. OSOBY NIE KSZTAŁCĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
6. OSOBY NIE SZKOLĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
7. OSOBY, które w okresie ostatnich 4 tygodni NIE UCZESTNICZYŁY w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.
8. Osoby nie biorące udziału w projektach realizowanych w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 lub POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17, z wyłączeniem projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego” (01.02.01-12-0024/17).
9. OSOBY NIENALEŻĄCE DO PONIŻYCH GRUP:
 młodzież z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 absolwent młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po ich opuszczeniu);
 absolwent specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po ich opuszczeniu);
 matki przebywające w domach samotnej matki;
 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po ich opuszczeniu)
Zapraszamy do kontaktu
aneta.duch@fundacjasustinae.org
tel. +48 883 340 209
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Praca / Szkolenia i płatne staże w ramach projektu Fundacji Sustinae (599 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill