www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Renta socjalna i pół renty rodzinnej a praca (2578 - wyświetleń)
- Autor Kasia DM Dodany 2006-08-13 16:03
Szukam informacji na temat jak to jest z wypłatą świadczeń takich jak renta socjalna i pół renty rodzinnej, która przysługuje osobie niepełnosprawnej i jest przynana na stałe w przypadku gdy niepełnosprawna osoba podejmie pracę zawodową. W jakiej kolejności wyższej wspomniane świadczenia są zawieszane? Czy i jaka jest możliwość ich odwieszenia gdyby z pracą nie wyszło... Dziękuje za odpowiedź
Nadrzędny Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2006-09-04 09:47 Zmieniony 2006-09-04 10:06

  Nie jest, w świetle przekazanych w liście danych, jaka miałaby być podstawa wypłacania Pani obok renty socjalnej -  połowy renty rodzinnej.
Przepisy art.65-74 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. i emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 ze zm.), zwanej dalej "fus", nie przewidują ustalenia   - dla jednej osoby uprawnionej - takiego świadczenia w wysokości obniżonej do 50 %. Można zatem domniemywać, że chodzi o sytuację, w której występuje Pani w grupie dwóch osób uprawnionych do otrzymania po danym zmarłym, renty rodzinnej w warunkach art. 73 ust.1 pkt 2 wskazanej ustawy.
Ustawa ta nie reguluje zbiegu u jednej osoby prawa do świadczeń w postaci renty rodzinnej ze świadczeniem ustalanym na podstawie innej ustawy. Renta socjalna ma właśnie swoje źródło w innej ustawie - z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz.1268 ze zm.), zwanej dalej "urs".
Kwestię łącznej wysokości świadczenia w razie zbiegu uprawnień do renty socjalnej i rodzinnej reguluje art.9 urs, który ustanawia zasady następujące :
- W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
-  Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2006 r. 597,46 zł.
W myśl art.10 urs :
- Prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a zatem - zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia działalności pozarolniczej.
- Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z takiej działalności  wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.
Od 1 czerwca 2006 r. kwota ta wynosi 759,10 zł. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym uzyskany został przychód, a zatem zawieszenie ustaje za miesiąc, w którym przychód w tej wysokości nie został uzyskany.
Zasady zawieszania prawa do renty rodzinnej określaj przepis art.105 ust. 7 fus, który stanowi, iż prawo do renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Skoro, jak należy przypuszczać, wraz z Panią występuje druga osoba uprawniona do renty rodzinnej , zastosowanie winien znaleźć art.105 fus, który brzmi :
Art. 105. 1. Wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70 % przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130 % tej kwoty miesięcznie.
2. Zmniejszenie renty następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 3, pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej.
3. Przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130 % przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Renta socjalna i pół renty rodzinnej a praca (2578 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill