www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Komentarze do artykułów / Mam pytanie odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego (23481 - wyświetleń)
- Autor maria63 Dodany 2010-03-30 11:29
Jestem osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jestem wdową. Czy moje dziecko pełnoletnie uczące się w trybie dziennym opiekujące się mną może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na mnie. Nadmieniam, że dziecko pobiera rente z KRUS-u po zmarlym ojcu.
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2010-03-31 09:02
Uważam, że z przepisu nie wynika to jednoznacznie - poprosiłem o konsultacje w tej sprawie. Zamieszcze odpowiedź jak tylko rozwieje swoje watpliwości
Nadrzędny Autor godunow Dodany 2010-03-31 11:20
  To jest coś na ten temat

Wynika z tego że są marne szanse ..
Nadrzędny - Autor jolik_ Dodany 2010-03-31 22:11
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)

Art.17. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Art.17. 5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
  1)   osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  2)   osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty;
  3)   dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
  4)   osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Te zapisy dotyczą również opiekujących się innymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak widać fakt otrzymywania renty rodzinnej przez osobę ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne, nie stanowi w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych podstawy do odmowy przyznania tego świadczenia. "Problemem" może być fakt, iż córka jest osobą uczącą się w trybie dziennym.
Przykładowo, świadczenie pielęgnacyjne na pewno otrzyma osoba ucząca się w trybie zaocznym, zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z osobą wymagającą opieki lub niedaleko osoby wymagającej opieki, gdyż niewątpliwie ma możliwość sprawowania takiej opieki.

Ustawa wyklucza tylko aktywność zawodową, tj. rezygnację z/nie podejmowanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a nie określa innych okoliczności. I chociaż ustawa nie nakłada bezpośrednio obowiązku przebywania z osobą wymagającą opieki przez 24h, to jednak musi mieć, moim zdaniem, miejsce faktyczne sprawowanie opieki.
Przykro, to mówić, ale "każdy" MOPS rządzi się "po swojemu". W praktyce oznacza to, iż gdy jedni przyznają świadczenie pielęgnacyjne, to drudzy w analogicznych okolicznościach - odmawiają. Jedni opierają się "tylko" na ustawie, a inni podchodzą do każdej sprawy indywidualnie i uwzględniają przesłanki pozaustawowe. Które stanowisko jest sprawiedliwe? Pewnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. ... Ja powiem tylko tyle, iż zarówno osoba wymagająca opieki, jak i osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną, czyli potencjalny świadczeniobiorca, powinna liczyć się z ewentualną wizytą z MOPS-u. Może się bowiem zdarzyć, iż pracownik pokusi się o wywiad środowiskowy, by na jego podstawie wydać decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia pielęgnacyjnego. ... Chociaż z drugiej strony, taka "gorliwość urzędnicza", chyba nikomu nie przeszkadza, gdy wszystko jest w porządku.
.
Nadrzędny - Autor Centrum INTEGRACJA Dodany 2010-04-01 08:20
Właśnie to chcę sprawdzić – w niektórych przypadkach określenie „Renta” dotyczy też rent rodzinnych. W chwili obecnej czekam na odpowiedź w tej sprawie.
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2010-04-01 11:30 Zmieniony 2010-04-01 11:36
Jola pisze..

>Jak widać fakt otrzymywania renty rodzinnej przez osobę ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne, nie stanowi w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych podstawy do odmowy przyznania tego świadczenia.


Nie wyciagał bym tak optymistycznych wniosków..

Bo ustaw stanowi
    * osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
    * osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim; została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
    * osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
    * osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

W praktyce  to oznacza że jeżeli ktoś  pobiera świadczenie z ZUS  to  mu sie nie należy ja bym to niestety tak interpretował.. 

Chciałbym się mylić..

Jest jeszcze jedna sprawa
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.
Pozdrawiam
Nadrzędny - Autor jolik_ Dodany 2010-04-02 07:26

>Jest jeszcze jedna sprawa
>Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.


Godunow, obudź się ze snu zimowego. ... ;-)

Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Oznacza to, iż prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny.

>Nie wyciagał bym tak optymistycznych wniosków..
>W praktyce  to oznacza że jeżeli ktoś  pobiera świadczenie z ZUS  to  mu sie nie należy ja bym to niestety tak interpretował.. 


Tak, dla porządku przypomnę, iż sprawa "dotyczy" ewentualnego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osoby z ustalonym prawem do renty rodzinnej z KRUS-u.

Świadczenie pielęgnacyjne (podobnie jak i zasiłek pielęgnacyjny) jest świadczeniem opiekuńczym i jako świadczenie rodzinne podlega ustawie o świadczeniach rodzinnych. Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r. z późn. zm.)
Ustawa określa wyraźnie komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.
I tak zgodnie z art.17 ust.5 pkt 2 tej ustawy Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty.
Nasuwa się pytanie: Jak rozumieć "pojęcie" renty? Wyjaśnia to art.3 ust.5:
  Ilekroć w ustawie jest mowa o emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Jak widać, nie ma tu zapisu o rencie rodzinnej ...
Dziewczyna uczy się w trybie dziennym. I właśnie to, moim zdaniem, 'uniemożliwia", czy też "znacznie utrudnia" sprawowanie opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zachodzi tu konieczność stałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Ale jeśli ma się dogodny plan zajęć i mało godzin, to być może da się pogodzić naukę ze sprawowaniem opieki. ... Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych "wprowadza" możliwość wywiadu, który może przeprowadzić właściwy organ w sytuacji wystąpienia wątpliwości co do spełniania kryteriów, od których zależy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Przyznanie świadczenia, czy odmowa? Trudno wyrokować, gdyż nie znam "warunków". Proponuję złożyć wniosek i czekać na decyzję.
Pozdrawiam.
Nadrzędny - Autor godunow Dodany 2010-04-02 08:19 Zmieniony 2010-04-02 08:45
Jolka przytacza interpretację

>Nasuwa się pytanie: Jak rozumieć "pojęcie" renty? Wyjaśnia to art.3 ust.5: iIlekroć w ustawie jest mowa o emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników,


Piszesz  wcześniej

>Tak, dla porządku przypomnę, iż sprawa "dotyczy" ewentualnego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osoby z ustalonym prawem do renty rodzinnej z KRUS-u. (etc)


Biorąc   ta wykładnie   nie ma moim zdaniem wielkich szans. Ale biorąc   wykładnię casus dei Zasadę  niby  czego prawo nie zabrania  to na to pozwala..  tłumacząc to że nie jest wymieniona w ustawie  ten rodzaj renty... Można by utrzymać interpretację na korzyść  powoda.. oby tak było w tym przypadku..
I dlatego nie szkodzi złożyć wniosku.. . Niemniej jednak miałbym ograniczoną nadzieję  ( obym sie w tym przypadku mylił )

jolik pisze

>Godunow, obudź się ze snu zimowego. ... ;-)


Wiesz ja też potrafię być uszczypliwy i to bardziej niż Ty.. .  Ale nawet  zawodowy prawnik nie wie wszystkiego na bieżąco  ( rzecz dotyczy od stycznia 2010 ..) Ja nie jestem prawnikiem zawodowym.

Posiłkując sie to orzeczeniem TK  to córka wobec matki ma obowiązek alimentacyjny..
A orzeczenie Tk r

W wyniku wyroków TK została znowelizowana ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  późn. zm.). Jednak nie został z niej usunięty przepis, który wyklucza przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. W praktyce oznacza to, że prawo do niego nie jest przyznawane osobie na współmałżonka oraz np. córce, która chce opiekować się dwojgiem niepełnosprawnych rodziców  .


Pozdrawiam .
Nadrzędny Autor maria63 Dodany 2010-04-08 09:18
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi:) Może ktoś jeszcze coś wie na ten temat. Pozdrawiam
Nadrzędny - Autor kinga1977 Dodany 2012-04-24 18:02
Witam.
Chciałabym Was zapytać, bo nie bardzo się orientuję jak to jest, w tych zawiłych i zagmatwanych przepisach.
Mam przyznany znaczny stopień niepełnosprawności, mój mąż ma umiarkowany. Czy w związku z tym, nasz pełnoletni
syn mógłby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? Syn obecnie nie uczy się i nie pracuje. Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie.
Nadrzędny - Autor REA Dodany 2012-04-24 19:26
NO CÓŻ? NIE ZNAM SIĘ NA LUDZIACH! KTOŚ NA TYM FORUM OCENIŁ CIĘ PRAWIDŁOWO (o ile pamiętam, a ja Cię broniłam i to mój błąd) :-)

>Syn obecnie nie uczy się i nie pracuje.


No to źle Go wychowałaś i nie zapewniłaś wykształcenia (O ILE CHCIAŁ SIĘ UCZYĆ).
Świadczenie pielęgnacyjne to ok. 400 zł. NA CO TO WYSTARCZY???? NA WINO MARKI WINO???
Nie dostanie, ja się z tym zgadzam!!! DO ROBOTY!!! LUB DO NAUKI!!!
Nadrzędny - Autor kinga1977 Dodany 2012-04-24 20:54
Witam Cię REA.
Bardzo mnie dziwi Twoja wypowiedź, bo nie znasz mojej sytuacji i nie Tobie oceniać jak wychowałam mojego syna.
To moja sprawa i jeżeli źle go wychowałam, to tylko ja poniosę tego konsekwencje, a Tobie nic do tego.
Myślę, że właśnie po to jest to forum, żeby sobie pomagać, a nie opluwać, szydzić i wyśmiewać.
Nie przypominam sobie również żeby na tym forum ktoś mnie oceniał, jak to ujęłaś, nie pamiętam również, że stawałaś
w mojej obronie. Jeżeli nie masz ochoty, to zwyczajnie nie odpisuj na posty, ale nie oceniaj kogoś po kilku zdaniach.
Ludzka życzliwość nie zna granic...
Pozdrawiam :-)
Nadrzędny - Autor REA Dodany 2012-04-24 22:00

>moja sprawa i jeżeli źle go wychowałam, to tylko ja poniosę tego konsekwencje,


NIE TY TYLKO ON!!! TO JEMU ŻYCIE ZAŁATWIŁAŚ NĘDZNE!!!
Nadrzędny - Autor kinga1977 Dodany 2012-04-25 15:16
Mogłabym to skomentować, ale po co... Ja, nie będę się zniżać do Twojego poziomu.
Pozdrawiam i życzę Ci zdrowia. Obyś nigdy nie musiała znaleźć się w takiej sytuacji jak ja.
Nadrzędny Autor rysiek kawecki Dodany 2019-12-13 09:27
czesc kinga jak mozna Tobie wczym pomóc?
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Komentarze do artykułów / Mam pytanie odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego (23481 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999-2008 Markus Wichitill