www.niepelnosprawni.plStrona główna forum
forum.niepelnosprawni.pl - Nie jesteś zalogowany
Strona główna forum Regulamin i pomoc Szukaj Rejestracja Logowanie
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Renta Socjalna - orzeczenie lekarza na tak - odmowa świadcze (2953 - wyświetleń)
- Autor accee Dodany 2018-07-04 19:59
Dzień Dobry,

Jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość jeżeli coś robię źle.

Sprawa jaka mnie spotkała jest następująca:

Dostałem decyzję odmowną w sprawie przyznania Renty Socjalnej, chociaż lekarz orzecznik uznał mnie jako osobę całkowicie niezdolną do pracy - datą powstania niepełnosprawności 07-07-2016 i adnotacją, orzeczenie poniżej:
https://iv.pl/images/12469402835700885831.jpg

A decyzję załączam poniżej:
https://iv.pl/images/18596918459067883202.jpg

Opiszę moją chorobę:

Mam 32 lata. Moje problemy ze zdrowiem zaczęły się na trzecim roku studiów. Rozpoznanie: Depresja. Było to w 2008 roku (na co mam kopię historii choroby - którą dołączyłem do dokumentacji ZUS). Moja choroba mimo leczenia cały czas mi dokuczała (regularnie przyjmowałem leki, uczęszczałem do specjalistów). Mimo lecenia w 2016 doznałem epizodu psychotycznego i 07-07-2016 trafiłem do Szpitala Psychiatrycznego z rozpoznaniem Schizofrenii. Na co leczę się do dziś.

I teraz moje pytanie.
Jakie mam możliwości odwoławcze?

Czytając w orzeczeniu adnotacji:
"całkowita niezdolność do pracy powstała w związku z naruszeniem sprawności powstały przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki szkole lub szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia..."

nie stanowi temu, że lekarz orzecznik twierdzi, że początek choroby nastąpił w trakcie nauki??

W decyzji ZUS czytam, że odmowa jest spowodowana, że całkowita niezdolność do pracy powstała 07-07-2016 roku, a więc nie powstała w wymaganym okresie, co jest zrozumiałe gdyż naukę skończyłem w 2010 roku. Jednak w różnych interpretacjach ustawy doczytałem się, że "Przy ocenie prawa do renty nie jest istotne, kiedy powstała całkowita niezdolność do pracy, lecz to, aby niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, które powstało w wymienionych wyżej okresach".
A to mnie dotyczy - czego dowodem jest w/w adnotacja w orzeczeniu... Ja tak myślałem  - a ZUS napisał co innego...

Co mogę zrobić?? Czy ja mam rację w swoim rozumowaniu?? Czy adnotacja na orzeczeniu "całkowita niezdolność do pracy powstała w związku z naruszeniem sprawności powstały przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki szkole lub szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia..." to tylko taka regułka, która nic nie znaczy?? Czy ma ona jakieś znaczenie??

Proszę o pomoc... pierwszy raz składałem o wniosek o rentę i takie coś...

P.S. Na komisji orzecznik powiedział mi słownie, że dostanie Pan rentę na rok, a tu takie coś :/

Z góry dziękuję za pomoc.
Nadrzędny - Autor Iota Dodany 2018-07-05 16:04 Zmieniony 2018-07-05 16:06

> Czy ja mam rację w swoim rozumowaniu??


Kwestię tę reguluje Art. 4 ustawy o rencie socjalnej. Cytuję źródło (link do tekstu ustawy w portalu LexLege):
„Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.”

Czyli ściśle rzecz biorąc, naruszenie sprawności organizmu musi powstać w tych latach. Całkowita niezdolność do pracy może być późniejszym skutkiem tego naruszenia, np w chorobie postępującej. Tu masz wstępne potwierdzenie tej opinii przez prawnika (link) – fragment zaczynający się od „Z powyższej regulacji wynika, że”.

Jest to również wniosek popierany przez orzeczenia sądowe w sprawach o rentę, choć nie zawsze bezspornie (tj. różne sądy różnie oceniają ten sam stan faktyczny i niektórzy skarżący muszą przejść dosyć długą ścieżkę odwoławczą). Tu masz orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie apelacyjnej dotyczącej renty socjalnej (link), w którego uzasadnieniu Sąd stwierdza następująco (na stronach 6/7):

Całkowita niezdolność do pracy, będąca przesłanką prawa do renty socjalnej, może wprawdzie powstać po upływie okresów wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy [...], ale dla nabycia prawa do renty socjalnej istotne jest, aby przyczyna naruszenia sprawności organizmu osoby ubezpieczonej (choroba) -  powodująca całkowitą niezdolność do pracy -powstała nie później niż w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o rencie socjalnej.
[...]
Całkowita niezdolność do pracy i naruszenie sprawności organizmu mogą powstać w różnym czasie. Nie można więc wykluczyć sytuacji, w której całkowita niezdolność do pracy powstanie później niż naruszenie sprawności organizmu. Zdarzy się to wówczas, gdy zmiany chorobowe u osoby, u której doszło do naruszenia sprawności organizmu, nasilą się później do tego stopnia, że uniemożliwią jej wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Uznać więc należy, że norma prawna wynikająca z art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej dotyczy zarówno sytuacji, gdy całkowita niezdolność do pracy powstała jednocześnie z naruszeniem sprawności organizmu, jak i sytuacji, gdy powstała w okresie późniejszym. [...]. Szczególnego podkreślenia wymaga, że w okresach przewidzianych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 musi powstać naruszenie sprawności organizmu, "z powodu" którego doszło do całkowitej niezdolności do pracy. Inaczej mówiąc, całkowita niezdolność do pracy musi być spowodowana (pozostawać w związku przyczynowym z) naruszeniem sprawności organizmu, które powstało w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

Inny, nowszy wyrok z takim samym rozstrzygnięciem (str. 5-6 uzasadnienia): http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20UK%20228-15-1.pdf

Nie jestem prawnikiem ani specjalistą z Centrum Integracji ale na podstawie tych orzeczeń oceniałabym, że masz podstawy do pozytywnego odwołania od decyzji ZUS, szczególnie jeśli powołasz się na ten element prawny (że całkowita niezdolność może – zgodnie z przepisami – wystąpić później niż naruszenie sprawności organizmu, co potwierdzają powyższe orzeczenia Sądu Najwyższego).

> Co mogę zrobić??


Proces odwoławczy od decyzji ZUS jest dwustopniowy. Pierwszym stopniem jest odwołanie od decyzji orzecznika ZUS do komisji lekarskiej (procedura wewnątrz ZUS). Na złożenie odwołania masz 14 dni od otrzymania niekorzystnej decyzji. Drugim stopniem odwołania, jest odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – takie odwołanie należy złożyć w odpowiednim oddziale ZUS w terminie 30 dni od otrzymania niepomyślnej decyzji.

Pozdrawiam
(i życzę poprawy stanu zdrowia - żeby Ci to w przyszłości przestało być potrzebne :-)).
Nadrzędny - Autor accee Dodany 2018-07-07 15:43
Udało napisać mi odwołanie... proszę o przeczytanie czy jest w miarę i w razie koniecności o poprawienie błędów. Z góry dziękuję.
Podanie poniżej:

ODWOŁANIE
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddziału w ……………..
doręczonej ……………………………….

Niniejszym działając w imieniu własnym zaskarżam w całości decyzję ZUS Oddział w ………………. z dnia …………………., doręczoną mi w dniu …………………..., wydanej sprawie prowadzonej pod wskazanym powyżej znakiem, zarzucając jej naruszenie:
1.  art. 4 ustawy z dnia 27-06-2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.), poprzez błędną interpretację art. 4 ust.1 pkt 1-3,:
„Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.”, 
2.  niezgodność stanowiska organu rentowego ze zgromadzonym przed nim materiałem dowodowym, a w szczególności, na kwestionowaniu orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS z dnia ………………….., który orzekł całkowitą niezdolność do pracy od dnia 07-07-2016 roku., oraz, że „Całkowita niezdolność do pracy pozostaje w związku z naruszeniem sprawności organizmu powstałym przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej”.

Mając powyższe na względzie wnoszę o:
Zmianę odmownej decyzji ZUS i przyznanie renty socjalnej zgodnie z zachowaniem terminów orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS tj. do.....................

Nadto wnoszę o:
1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:
a) zeznań świadków:
…………………………………………..
……………………………………………..
na okoliczność, iż naruszenie sprawności organizmu, z którego wynika orzeczona całkowita niezdolność do pracy, powstało w trakcie nauki na uczelni Wyższej,
b) dokumentów załączonych do niniejszego odwołania na okoliczności przytoczone w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
  Dnia ………………………….. otrzymałem drogą listowną odmowną decyzję z dnia ……………………………...,  do sprawy: ……………………………, odnośnie przyznania mi renty socjalnej. W decyzji swej Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołuje się na art. 4 ustawy z dnia 27-06-2003 r. o rencie socjalnej, a konkretnie na ust.1 pkt 1-3, który to stanowi:
„Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.”. 
W uzasadnieniu swojej decyzji ZUS powołuję sią na orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 13-06-2018r., w którym orzecznik ustalił, że jestem całkowicie niezdolny do pracy, z zaznaczeniem, że całkowita niezdolność do pracy powstała 07-04-2016r., więc nie powstała w wymaganym (zdaniem ZUS) okresie tj. w trakcie nauki w szkole wyższej.
  Oświadczam kategorycznie, iż nie zgadzam się ze stanowiskiem organu rentowego wyrażonym w zaskarżanej decyzji, w skutek czego złożenie niniejszego odwołania jest konieczne.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swej, krzywdzącej moją osobę decyzji, nie wziął pod uwagę bardzo ważnej przesłanki powoływanego przez siebie art.4 ustawy o rencie socjalnej, tj., że renta socjalna przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało, w moim przypadku, w trakcie nauki w szkole wyższej.  Dlatego odwołuję się od krzywdzącej mnie decyzji.
  Moje problemy ze zdrowiem psychicznym zaczęły się w 2008 roku, gdy uczyłem się na Uniwersytecie. Mimo to z trudem udało mi się ukończyć w/w uczelnie. Pierwszy raz zostałem skierowany do lekarza psychiatry dnia 17-09-2008 roku (załącznik nr. 1 – jest on również w historii choroby przekazany do ZUS). Pierwszym rozpoznaniem było F32 – Epizod Depresyjny. Dostałem leki przeciwdepresyjne, które to (pod różną postacią) biorę do dzisiaj. W późniejszym czasie moja choroba, przez różnych psychiatrów, była różnie rozpoznawana, ale ciągle musiałem brać leki psychotropowe, uspakajające, przeciwlękowe. Moje stany lękowo – depresyjne nasilały się w kontakcie z ludźmi, dlatego też, mimo starań, nigdy nie podjąłem stałej pracy zarobkowej. Przez wiele lat siedziałem w domu biorąc leki i czekając na poprawę stanu zdrowia – który nigdy nie przyszedł. Zawsze gdy starałem się podjąć staż, pracę, praktykę zawodową, kończyło się tak samo – nasileniem objawów chorobowych i rezygnacją. Kulminacyjnym punktem mojej choroby była ostatnia próba podjęcia pracy. Wytrzymałem dwa dni, w których to doznałem bardzo silnych epizodów psychotycznych (wydawało mi się, że rozmawiam z Bogiem, miałem halucynacje, dziwaczne zachowania, omamy wzrokowe i słuchowe, ogromną podejrzliwość do wszystkich ludzi, brak snu). Po tym epizodzie dnia 07-07-2016 r. trafiłem do Szpitala Psychiatrycznego z diagnozą Schizofrenii Paranoidalnej F-20. Od tego czasu leczę się pod okiem psychiatry ....... ………………………………………………….. na w/w chorobę.
Na chwilę obecną mój stan zdrowia nie pozwala mi na normalne życie. Moją codziennością są lęki, zaburzenia snu, stany depresyjne, obniżony nastrój. Wyjście z domu i zrobienie zakupów jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, a kontakt z rodziną jest dla mnie karą, bo niesie ze sobą ogromny stres i lęk. Skrępowanie, strach, obawa przed czymś – bliżej nieokreślonym - to coś co mi towarzyszy już 10 lat. Biorę leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, uspakajające. Wszystkie leki opisane są w dokumentacji przekazanej do ZUS.
  Lekarz Orzecznik ZUS w swojej decyzji uznał mnie za osobę całkowicie niezdolną do pracy, i wskazał mój pobyt w szpitalu jako początek niezdolności do pracy tj. 07-07-2016r. Jednocześnie uznał, że  całkowita niezdolność do pracy pozostaje w związku z naruszeniem sprawności organizmu powstałym przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Wynika z tego, że lekarz orzecznik uznał, iż moja choroba, która rozwijała się ponad 10 lat ma związek z powstaniem u mnie całkowitej niezdolności do pracy. A naruszenie organizmu, które doprowadziło do całkowitej niezdolności do pracy , miało miejsce podczas trwania mojej nauki na uczelni wyższej.
  Zus, w swojej odmownej przyznania mi renty socjalnej decyzji, powołuje się na datę powstania całkowitej niezdolności do pracy tj. 07-07-2016r., która to powstała długo po zakończeniu mojej nauki. Jednak nie wziął pod uwagę faktu iż, ta niezdolność pozostaje w związku z naruszeniem sprawności organizmu, które to miało miejsce w 2008 roku, co wyraźnie na orzeczeniu z dnia 13-06-2018 roku Lekarz Orzecznik ZUS przedstawił. Więc wszystkie przesłanki art. 4 ustawy o rencie socjalnej są spełniony, by decyzja w moim przypadku była pozytywna.

Przyznanie Renty Socjalnej reguluje Art. 4 ustawy o rencie socjalnej, który to w ust.1 pkt 1-3 brzmi:
„Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.”
Czyli ściśle rzecz biorąc, naruszenie sprawności organizmu musi powstać w tych latach. Całkowita niezdolność do pracy może być późniejszym skutkiem tego naruszenia, np. w chorobie postępującej.
Jest to wniosek popierany przez orzeczenia sądowe w sprawach o rentę socjalną, poniżej przytoczę orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie apelacyjnej dotyczącej renty socjalnej: Sygn. akt I UK 6/11 z dnia 26-07-2011 r. (http://sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20UK%206-11-1.pdf), w którego uzasadnieniu Sąd stwierdza następująco (na stronach 6/7):
Całkowita niezdolność do pracy, będąca przesłanką prawa do renty socjalnej, może wprawdzie powstać po upływie okresów wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy [...], ale dla nabycia prawa do renty socjalnej istotne jest, aby przyczyna naruszenia sprawności organizmu osoby ubezpieczonej (choroba) -  powodująca całkowitą niezdolność do pracy -powstała nie później niż w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o rencie socjalnej.
[...]
Całkowita niezdolność do pracy i naruszenie sprawności organizmu mogą powstać w różnym czasie. Nie można więc wykluczyć sytuacji, w której całkowita niezdolność do pracy powstanie później niż naruszenie sprawności organizmu. Zdarzy się to wówczas, gdy zmiany chorobowe u osoby, u której doszło do naruszenia sprawności organizmu, nasilą się później do tego stopnia, że uniemożliwią jej wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Uznać więc należy, że norma prawna wynikająca z art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej dotyczy zarówno sytuacji, gdy całkowita niezdolność do pracy powstała jednocześnie z naruszeniem sprawności organizmu, jak i sytuacji, gdy powstała w okresie późniejszym. [...]. Szczególnego podkreślenia wymaga, że w okresach przewidzianych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 musi powstać naruszenie sprawności organizmu, "z powodu" którego doszło do całkowitej niezdolności do pracy. Inaczej mówiąc, całkowita niezdolność do pracy musi być spowodowana (pozostawać w związku przyczynowym z) naruszeniem sprawności organizmu, które powstało w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

Mając powyższe na względzie, wnoszę o zmianę niekorzystnej dla mnie decyzji i przyznanie mi renty socjalnej, gdyż, całkowita niezdolność do pracy może – zgodnie z przepisami - powstać późnij niż naruszenie sprawności organizmu, co potwierdza powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego i co umieścił w swoim orzeczeniu Lekarz Orzecznik ZUS.

Załączniki:
- odpis odwołania wraz z załącznikami,
- dowody przedstawione w trakcie uzasadnienia

……………………………………………………..
Nadrzędny Autor Iota Dodany 2018-07-09 15:56
Nie jestem prawnikiem, nigdy nie przechodziłam procedury odwoławczej, więc nie mogę zaopiniować w żaden sposób Twojego odwołania.

Skontaktuj się ze specjalistą.

(Ten dział tego forum - wbrew nazwie - nie nadaje się do tego celu, bo tutaj specjaliści z Centrum Integracji niestety od dawna nie odpowiadają).
Poprzedni wątek Następny wątek Wyżej Wątek ogólne / Porady Centrum INTEGRACJI / Renta Socjalna - orzeczenie lekarza na tak - odmowa świadcze (2953 - wyświetleń)

Powered by mwForum 2.16.0 © 1999--2008 Markus Wichitill